КИТОБИ КОНСТИТУЦИЯ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О Национальном фонде по противодействию вирусу иммунодефицита человека и синдрому Ташкили таълим ё гурухи таълимии хусусмяти динии экстремистидошта. Кодекси Чиноятии Чумхурии Точикистон баъди расман нашр шуданаш аз 1 сентябри соли мавриди амал карор дода шавад, ба истиснои холатхое, ки хамин Карор мухлати дигари мавриди амал карор доданро мукаррар кардааст. Саркамиш Назаров Собир бо маблаги доллар, барои додани замини наздихавлиги гирифт, аз тарафи муфатиши Прокурори н. Закон Республики Таджикистан «О карантине растений». Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального

Добавил: Teshura
Размер: 41.31 Mb
Скачали: 20391
Формат: ZIP архив

Дар бораи санадхои тасиррасонии малумот дихед. Салом дар бораи адвакатура ки малумоти пура дорад илтимос то соати 22 00 даркор илтимосс нависед.

Опубликование документа

Ман тожикистондан ,миллати узбек,манга адвокатларни ёрдами керак срочно,Ким бу ерда адвокат. Биржа по продаже акций Рогуна до сих пор не работает В Таджикистане не чумхури специализированной биржи по продаже и покупке ценных бумаг. Поэтому жители, чтобы продать свои китобо, вынуждены подавать объявления в газеты и журнали Жители Таджикистана дают объявления через Точиристон о продаже своих акций. И это вынужденная мера, так какТаджикистане не существует специализированной биржи чуумхурии продаже и покупке ценных бумаг.

Жительница города Душанбе Лидия Сарварова говорит во время массовой кампани. Премьер Сариев запретил привлекать школьников к встрече официальных лиц Сегодня, Поручение дано после случая 7 мая в Оше, когда одна из школьниц, прождавшая вместе с другими учениками главу правительства 2,5 часа, упала в обморок. Солдат министерства обороны госпитализирован после жестокого избиения Солдат подразделения быстрого реагирования министерства обороны Таджикистана попал в реанимационное отделение больницы Карияи Боло после того, как был жестоко избит сослуживцем Родственники 22 летнего Бахриддина Насриддинова 10 марта сообщили Радио Озоди, что он получил тяжелую травму во время драки с сослуживцем.

Мать солдата Гулчехра Насриддинова, с которой мы беседовали в больнице Карияи Боло, сообщила. Конечно, существуют люди, для которых деньги превыше.

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Обычно это люди, которые никогда не станут богатыми. Только тот достигает богатства, кто талантлив, удачлив, и не думает постоянно о деньгах. Стив Джобс 2 Комментировать Поделиться Класс! This person does not have the access to this photo. In order to tag a person, hover over his photo and press left mouse button Left-click on a photo to tag people in it.

Каталог файлов

ТоЧикистон давлати иЧтимои точикисстон, барои Хар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароХам меорад. Забони давлатии ТоЧикистон забони тоЧики аст. Забони руси Хамчун забони муоширати байни миллатХо амал мекунад. Пойтахти ТоЧикистон шаХри Душанбе аст.

Описание приложения КОНСТИТУТСИЯИ ҶТ (2016)

Инсон, ХуКуК ва озодиХои он арзиши оли мебошанд. Чвмхурии ТоЧикистон халК баёнгари соХибихтиёри ва сарчашмаи ягонаи Хокимияти давлати буда, онро бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амали мегардонад.

Ифодаи олии бевоситаи Хокимияти халК раъйпурсии умумихалКи ва интихобот аст. Uасби Хокимият ва ё тасарруфи салоХияти он манъ аст. Худуди ТоЧикистон таКсимнашаванда ва дахлнопазир мебошад. СоХибихтиёри, истиКлолият ва тамомияти арзии ТоЧикистонро давлат таъмин менамояд. Тарuиб ва амалиёти Чудоиандози, ки ягонагии давлатро халалдор мекунад, манъ аст.

  NATHAN GOSHEN THINKING ABOUT IT KVR REMIX СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Тартиби таъсис ва таuйири воХидХои марзиву маъмуриро Конуни конститутсиони танзим менамояд. ТашкилотХои дини аз давлат Чудо буда, ба корХои давлати мудохила карда наметавонанд. Таъсис ва фаъолияти иттиХодияХои Чамъияти ва ХизбХои сиёсие, ки нажодпарасти, миллатгарои, хусумат, бадбинии иЧтимои ва мазХабиро тарuиб мекунанд ва ё барои бо зeри сарнагун кардани сохтори конститутсиони ва ташкили гурeХХои мусаллаХ даъват менамоянд, манъ аст.

Хокимияти давлати дар асоси таЧзияи он ба Конституцая Конунгузор, иЧроия ва суди амали мегардад. ТашвиКоти Конституйия манъ аст. Давлат бо Хамватанони берунмарзи Хамкори мекунад. Замин, сарватХои зеризамини, об, фазои Хавои, олами набототу Хайвонот ва дигар боигарии коснтитуция моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи самараноки онХоро ба манфиати халК кафолат медиХад.

ХуКуК ва озодиХои инсон ва шаХрванд бевосита амали мешаванд. Мансубияти шаХрванди ТоЧикистон ба шаХрванди давлати дигар эътироф намешавад, ба истиснои мавридХое, ки дар Конун ва шартномаХои байнидавлатии ТоЧикистон нишон дода шудааст. Тартиби ба шаХрванди Кабул шудан ва аз он чмухурии гардиданро Конуни конститутсиони танзим менамояд. Супурдани Чинояткор ба давлати хориЧи дар асоси шартномаи тарафайн Хал мешавад. Хама дар назди Конун ва суд баробаранд.

Ттчикистон ва занон баробарХуКуКанд. Хар кас ХаККи зиндаги дорад. Дахлнопазирии шахсро давлат кафолат медиХад.

Ба ХеЧ кас шиканЧа, Чазо ва муносибати uайриинсони раво дида намешавад. Мавриди озмоиши маЧбурии тибби ва илми Карор додани инсон манъ аст. Хар кас кафолати Хифзи суди дорад. Хар шахс ХуКуК дорад талаб намояд, ки парвандаи eро суди босалоХият, мустаКил ва беuараз, ки тибКи Конун таъсис ёфтааст, барраси намояд. ХеЧ касро бе асоси Конуни дастгир, Хабс кардан мумкин нест.

Хар шахс аз лаХзаи дастгир шудан метавонад аз ёрии адвокат истифода кунад.

ХеЧ кас то эътибори Конуни пайдо кардани Хукми суд дар содир кардани Чиноят гунаХгор дониста намешавад. Барои як Чиноят Хеч кас такроран Чазо намебинад. Конуне, ки баъд аз содир шудани рафтори uайриКонунии шахс Кабул шудааст ва он Чазои шахсро вазнин мекунад, Кувваи бозгашт надорад. Агар баъд аз содир шудани рафтори uайриКонуни барои он Чазо пешбини нашуда бошад ва ё Чазои сабук пешбини шуда бошад, Конуни нав амал мекунад. Мусодираи пурраи молу мулки шахси маХкумшуда манъ аст.

Давлат Хифзи суди ва Чуброни зарарро барои Чабрдида кафолат медиХад. Манзили шахс дахлнопазир аст. Ба манзили шахс зуран даромадан ва касеро аз конституиця маХрум кардан манъ аст, ба истиснои мавридХое, ки Конун муКаррар кардааст.

МаХрамияти мукотиба, сeХбатХои телефони, муросилот ва мухобироти шахс таъмин карда мешавад, ба истиснои мавридХое, ки дар Конун нишон дода шудааст. Дар бораи Хаёти шахсии китьби бе розигии e Чамъ намудан, нигоХ доштан, истифода ва паХн кардани маълумот манъ аст. Хар кас ХаК дорад муносибати худро нисбат ба дин мустаКилона муайян намояд, алоХида ва ё якЧоя бо дигарон динеро пайрави намояд ва ё пайрави накунад, дар маросим конституцоя расму оинХои дини иштирок намояд.

ШаХрванд ХаК дорад дар Хаёти сиёси ва идораи давлати бевосита ва ё ба воситаи вакилонаш иштирок намояд. ШаХрвандон ба хидмати давлати ХуКуКи баробар доранд.

Шахсоне, ки аз тарафи суд uайри Кобили амал дониста шудаанд ва ё мувофиКи Хукми суд дар ЧойХои аз озоди маХрумшудагон нигоХ дошта мешаванд, ХуКуКи дар интихобот ва раъйпурси иштирок кардан надоранд. Кттоби гузаронидани интихоботро КонунХои конститутсиони ва КонунХо танзим менамоянд.

  МОБСНАБСБЫТ ВСЕПЭКАШНИКОВИЧ УХОРЕЗОВ АЦЦКИЙ СОТОНА СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Баргузории раъйпурси тибКи Конуни конститутсиони сурат мегирад.

Конституция Республики Таджикистан

ХизбХои сиёси дар асоси гуногунандешии сиёси барои ташаккул ва ифодаи иродаи халК мусоидат мекунанд ва дар Хаёти сиёси иштирок менамоянд.

Сохтор ва фаъолияти онХо бояд ба меъёрХои демократи мувофиК бошанд. ХеЧ касро ба ин тадбирХо маЧбуран Чалб кардан мумкин нест. Таблиuот ва ташвиКоте, ки бадбини ва хусумати иЧтимои, нажоди, милли, дини ва забониро бармеангезанд, манъ аст. Сензураи давлати ва таъКиб барои танКид манъ аст. Номгeи маълумотХоеро, ки сирри давлати доранд, Конун муайян мекунад.

Хар кас ХаК дорад соХиби моликият ва мерос бошад. Молу мулки шахсро барои эХтиёЧоти Чамъият фаКат дар асоси Конун ва розигии соХиби он бо пардохти арзиши пуррааш давлат гирифта метавонад. Давлат оиларо Хамчун асоси Чамъият Химоя мекунад. Хар кас ХуКуКи ташкили оила дорад.

Модару кeдак таХти Химоя ва uамхории махсуси давлатанд. Падару модар барои тарбияи фарзандон ва фарзандони болиuу Кобили меХнат барои нигоХубин ва таъмини точикисрон модар масъуланд. Давлат барои Хифзи кeдакони ятим, маъюб ва таълиму тарбияи онХо uамхори менамояд. Музди кор аз Хадди аКали музди меХнат набояд кам бошад. Дар муносибатХои меХнати Хама гуна ктнституция манъ аст. Барои иЧрои кори якхела музди баробар дода мешавад.

Дар корХои вазнин, зеризамини ва шароити меХнаташон зарарнок истифодаи меХнати занон ва ноболиuон манъ аст. Хар кас ба манзил Коституция дорад. Хар шахс ХуКуКи Хифзи саломати дорад.

Шахс дар доираи муКаррарнамудаи Конун аз ёрии тиббии ройгон дар муассисаХои нигаХдории тандурустии давлати истифода менамояд. Давлат барои солимгардонии муХити зист, инкишофи оммавии варзиш, тарбияи Чисмони ва туризм тадбирХо меандешад. ШаклХои дигари ёрии тиббиро Конун муайян мекунад. Хар шахс дар пиронсоли, Хангоми бемори, маъюби, гум кардани Кобилияти кор, маХрум шудан аз сарпараст ва мавридХои дигаре, ки Конун муайян кардааст, кафолати таъмини иЧтимои дорад.

СарватХои фарХанги ва маънавиро давлат Консоитуция мекунад. Моликияти зеХни дар Химояи Конун аст. Хар шахс ХуКуКи таХсил дорад. Таълими умумии асоси Хатмист. Давлат таълими умумии асосии Хатмии ройгонро дар муассисаХои таълимии давлати кафолат медиХад. Шахс дар доираи муКаррарнамудаи Конун дар муассисаХои таълимии давлати метавонад ба таври ройгон таълими миёнаи умуми, ибтидоии касби, миёнаи касби ва олии касби гирад.

ШаклХои дигари таълимро Конун муайян мекунад. Надонистани Конун Чавобгариро истисно намекунад. Тартиби хизмати Харбиро Конун муайян мекунад. Хифзи табиат, ёдгориХои таърихиву фарХанги вазифаи Хар консоитуция шахс аст. Додани андоз ва пардохтХо, ки Конун муайян кардааст, вазифаи Хар кас мебошад.

This article was written by admin